Laboratorieanalyser

Kornstørrelsesanalyse (Sigteanalyse)

En sigteanalyse udføres for at bestemme kornstørrelsesfordelingen af et givent sand- eller grusmateriale, hvorpå en kornkurve optegnes. Af kornkurven kan der, ud over materialets kornstørrelsesfordeling, også aflæses uensformighedstallet (U-tal), der beskriver forholdet mellem kornstørrelsesdiameteren ved hhv. 60% og 10% gennemfald, hvilket er et udtryk for materialets gradering. Ved sigteanalysen bestemmes kornstørrelsen ned til og med […]

Læs mere

Sandækvivalent (SE-værdi)

En SE-værdi beskriver det relative forhold mellem groft og fint materiale i en materialeprøve, og værdien er et udtryk for materialets filleregenskaber. Generelt giver et højt fillerindhold en lav SE-værdi, og omvendt, et lavt fillerindhold en høj SE-værdi.   Prøvningsmetode: DS/EN 933-8  

Læs mere

Hydrometeranalyse

En hydrometeranalyse udføres for at bestemme kornstørrelsesfordelingen af materiale i silt- og lerfraktionen (<0,063mm).   Prøvningsmetode: DS/CEN ISO/TS 17892-4  

Læs mere

Plasticitetsindex (Casagrande/faldkegle)

Analysen udføres for at bestemme det vandindholdsinterval, hvor et givent materiale (på kornstørrelsesfraktionen mindre end 0,42mm) optræder plastisk. Plasticitetsindekset er et udtryk for hvor plastisk en ler er, og er dermed et udtryk for hvor følsom en given ler er overfor ændring i vandindhold. Et højere plasticitetsindeks indikere en mere plastisk ler.   Prøvningsmetode: prVI […]

Læs mere

Vibrationsindstampning

En vibrationsindstampning udføres for at bestemme den maksimale tørdensitet af et givent friktionsmateriale. Derudover bestemmes også vandindholdet svarende til vandmættet tilstand, hvilket ligger ml. 0-3% over det optimale vandholdindhold, der ønskes ved komprimeringsarbejde. Tørdensiteten anvendes som referenceværdi ved komprimeringskontrol.   Prøvningsmetode: DS/EN 13286-5         

Læs mere

Standard Proctor

En standard proctorindstampning udføres for at bestemme den maksimale tørdensitet, samt det optimale vandindhold af et given kohæsions- eller friktionsmateriale. Forsøget udføres på den del af materialet der er mindre end 16 mm. Tørdensiteten anvendes som referenceværdi ved komprimeringskontrol.   Prøvningsmetode: prVI 99-6

Læs mere

Kalkindholdsbestemmelse

Kalkindholdsbestemmelse udføres for at bestemme kalkindholdet i materialer i alle kornstørrelsesfraktioner. Ved kornstørrelser større end 16 mm anvendes visuel sortering.   Prøvningsmetode: prVI 99-11

Læs mere

Glødetabsbestemmelse

Glødetabsbestemmelse udføres for at bestemme indholdet af organisk materiale i både friktions- og kohæsionsmaterialer, samt i muldjord. For kohæsionsmaterialer og muldjord svare det organiske indhold til vægttab ved opvarmning til hhv. 550°C og 440°C (glødetab), hvor det for friktionsmaterialer svare til vægttabet ved opvarmning til 975°C, reduceret for kalkindhold (reduceret glødetab).   Prøvningsmetode: prVI 99-9 […]

Læs mere

Renhedsgrad

En renhedsanalyse udføres for at bestemme indholdet af eventuelt skadelige komponenter i genbrugsmaterialer. Analysen foretages ved visuel bestemmelse af materialets komponenter i tre fraktioner, hhv. 4-8mm, 8-16mm og >16mm. Komponenterne inddeles i følgende grupper; 1) beton/betonprodukter, 2) natursten, 3) tegl/fliser/porcelæn/letbeton, 4) asfalt, 5) glas, samt 6) andet.   Prøvningsmetode: DS/EN 933-11/AC

Læs mere

Knusningsgrad

Bestemmelse af materialets knusningsgrad udføres for at karakteriserer det relative indhold af korn med brudflader, for sand-, grus- og stenmaterialer.  Analysen foretages i kornstørrelsesfraktionen 4 mm, hvor de enkelte kornpartikler inddeles i hhv. totalt knuste, delvist knuste, delvist runde, og runde partikler.   Prøvningsmetode: DS EN 933-5:1998 + A1:2005

Læs mere

Kogningstab

Kogningstab udføres for at bestemme indholdet af lersten i stabilgrus.   Prøvningsmetode: prVI 99-3

Læs mere

Vandindholdsbestemmelse

Vandindholdsbestemmelse udføres til bestemmelse af vandindholdet i en materialeprøve. Ved indbygning af eks. råjord, kan en vandindholdsbestemmelse anvendes til at bestemme materialets indbygningsegnethed, såfremt en proctorkurve, og derved materialets optimale vandindhold, er kendt.   Prøvningsmetode: DS/EN 1097-5

Læs mere

Permabilitetsbestemmelse

Permabilitetsforsøg udføres for at bestemme et givent materiales vandgennemtrængelighed, og derved dets drænvirkning. Forsøget foretages udelukkende på friktionsmaterialer.

Læs mere

Methylenblåværdi

Prøvning med methylentblåt udføres for at bestemme et givent materiales filleregenskaber. Forsøget udføres på materiale i fraktionen 0/2 mm, hvor methylenblåværdien (MB) bestemmes som mængden af methylenblåt (g) adsorberet pr. kg materialeprøve. For materialet kan man enten bestemme den eksakte methylenblåværdi, eller blot bestemme hvorvidt materialet overholder et specifikt krav (e.g. MB ≤ 3.44).   […]

Læs mere

Løs og fast lejring af sand

Løs/fast lejring af sand udføres for at bestemme et givent friktionsmateriales relative lejringstæthed (ID). I forsøget bestemmes poretallet for friktionsmaterialet i både løs lejring (emax) og fast lejring (emin) ved standardiserede procedure, hvilket svarer til materialets hhv. mindste og største lejringstæthed. På baggrund af poretallene, samt kendskab til materialets naturlige poretale (ein situ) kan den […]

Læs mere

Kapillaritetsbestemmelse 0-80mm

Kapillaritetsbestemmelse udføres for at bestemme et givent materiales opsugningshøjde for vand, altså dets kapillærer stighøjde, målt i cm vandsøjle. Den kapillærer stighøjde er en vigtig parameter at kende, da den er af betydning når materialets frostfarlighed skal bestemmes.

Læs mere