Feltundersøgelser

Læs mere om de forskellige feltundersøgelser, som Eurofins VBM Laboratoriet kan tilbyde jer.

Bestemmelse af E-modul/bæreevne (Minifaldlodsmåling)

Minifaldlodsmålinger udføres for at bestemme overflademodulet (E-modulet), af både underbund, såvel som ubundne og stabiliserede materialer i felten.


Fundamentskontrol (Vingeforsøg og udgravningskontrol)

Fundamentskontrol udføres for at sikre at der funderes på sætningsfrie aflejringer.


Isotopsondemålinger

Isotopsondemålinger Isotopsondemålinger udføres for at bestemme komprimeringsgraden af indbyggede friktions- og kohæsionsmaterialer i felten.


Kontrol af afrømningsniveau

Kontrol af afrømningsniveauet udføres for at sikre, at der bygges på sætningsfrie aflejringer.


Kontrol af lermembraner

En Lermembran karakteriseres primært ved en lav permeabillitet (vandgennemtrængelighed).


Sandefterfyldningsmetode

Sandefterfyldningsmetoden er en metode til at måle komprimeringsgraden i felten, i materialer hvor isotopsondemålinger ikke er mulige – e.g. flyveaske og forbrændingsslagger.