Tilslagsanalyser

Lette korn

Indholdet af korn i grus som er lettere end 2400 kg/m3 separeres fra prøven. De lette korn holdes op imod den tunge fraktion. Prøvningsmetode: DS 405.4

Læs mere

Forenklet petrografisk beskrivelse

Giver en beskrivelse om de bjergarter som grus eller sand består af. I Beskrivelsen angives oplysninger om bjergarter, mineraler, kornform, belægninger og geologisk klassificering. Prøvningsmetode: DS/EN 932-3

Læs mere

Sigteanalyse

Angiver fordelingen af de forskellige kornstørrelser i grus og sand. Prøvningsmetode: DS/EN 933-1

Læs mere

Kornform

Angiver om kornformen i materialet er overvejende kubisk eller ikke kubisk. Kornformen har indflydelse på bearbejdeligheden af sand eller grus. Prøvningsmetode: DS/EN 933-4

Læs mere

Indhold af skaller

Skaller sorteres fra den grove fraktion af tilslaget. Indholdet af skaller angives som en procentdel af den totale analyserede fraktion. Prøvningsmetode: DS/EN 933-7

Læs mere

Sandækvivalent

En SE-værdi beskriver det relative forhold mellem groft og fint materiale i en materialeprøve, og værdien er et udtryk for materialets filleregenskaber. Generelt giver et højt fillerindhold en lav SE-værdi, og omvendt, et lavt fillerindhold en høj SE-værdi. Prøvningsmetode: DS/EN 933-8

Læs mere

Densitet og absorption

Denne metode anvendes til at bestemme densiteten af sand- og grusmaterialer, både i tør, våd og overflade tør tilstand. Metoden bruges også til at bestemme, hvor meget vand materialet kan absorbere. Prøvningsmetode: DS/EN 1097-6

Læs mere

Tørringssvind (volumenstabilitet)

Metode til undersøgelse af svind i tilslaget, når det udtørres. Tilslaget blandes med cement og vand, hvorefter det placeres i vand. Materialet tørres i varmeskab og udtørringen bestemmes. Prøvningsmetode: DS/EN 1367-4

Læs mere

Frostbestandighed af tilslag

Metoden anvendes til at bestemme frostbestandigheden af tilslag. Tilslaget underkastes en række af frost-varme cyklusser. Efterfølgende undersøges det om tilslaget har taget skade, samt i hvor høj grad. Efter 10 gange undersøges det om tilslaget har taget skade og i hvor høj grad. Prøvningsmetode: DS/EN 1367- 1

Læs mere

Total svovlindhold

Materialet behandles med hydrogen peroxid, hvorefter der foretages en udfældning. Svovlindholdet angives som en procent af den totale materialemængde. Prøvningsmetode: DS/EN 1744-1

Læs mere

Humusindhold

Et for højt indhold af organisk materiel i sand eller grus kan have en negativ effekt på det færdige produkt. Prøven udføres ved at tilsætte natrium hydroxid som reagerer med organisk materiale og efterfølgende sammenligne farvereaktionen med en standard farve. Prøvningsmetode: DS/EN 1744-1

Læs mere

Chloridindhold

VBM Laboratoriet bestemmer indholdet af klorid ved en potentiometrisk metode. Hvis indholdet af klorid er for højt, kan det have en negativ effekt på det færdige betonprodukt, især hvis betonen skal i kontakt med jern. Prøvningsmetode: DS/EN 1744-1

Læs mere

Glødetab

Prøven er opvarmes til 950 ºC hvorved primært organisk materiale omdannes. Glødetabet angiver det vægttab i procent. Prøvningsmetode: DS/EN 1744-1

Læs mere

Mørtelprismeekspansion

Dette er en langtidsundersøgelse af alkali-kisel-reaktivitet i tilslag. Mørtel prismerne sættes i et saltvandskar ved 50°C i en periode på enten 8 eller 20 uger. Prøverne måles med jævne mellemrum. Prøvningsmetode: TI-B 51

Læs mere

Petrografisk analyse af sand

Undersøgelsen foregår visuelt, hvor man på tyndslib vurdere andelen af alkali-reaktiv flint. Resultatet opgives som en procentdel af den totale prøve. Resultatet opdeles i porøs eller opal flint. Prøvningsmetode: TI-B 52

Læs mere

Kritisk absorption på 10 % flint

Metoden anvendes til at bestemme hvor meget porøs og potentiel reaktiv flint der findes i materialet. Metoden anvendes både til at tyngde separation af lette korn, samt til en bestemmelse af porøsitet og absorption. Den anvendes yderligere til en visuel vurdering. Metoden anvendes til at bestemme hvor meget porøs og potentiel reaktiv flint der findes […]

Læs mere

Kemisk svind

Metoden anvender natrium hydroxid til at vurdere alkali-kiesel-reaktivitet af tilslagsmaterialet, da natrium hydroxiden nedbrydere og opløser reaktiv flint. Resultatet angives i forhold til den totale prøvemængde. Anvendes til at vurdere alkali-kiesel-reaktivitet af tilslagsmaterialer. Metoden anvender natrium hydroxid, som resulterer i nedbrydning og opløsning af reaktiv flint. ”Svindet” i materialet angives i forhold til den totale […]

Læs mere

Accelereret mørtelprismeekspansion

En accelereret undersøgelse af alkali-kiesel-reaktivitet i tilslag. Mørtelprismerne sættes i natriumhydroxid ved 80 ºC i en periode på 16 dage, mens ekspansionen måles løbende. Prøvningsmetode: ASTM C-1260

Læs mere

DAfStb Alkali-richtlinie

Undersøgelse af alkali-kisel-reaktivitet på groft tilslag indvundet i Nordsøen. Metoden beregner indholdet af flint i en prøve fra en specifik fraktion. Metoden tæller total flint, og ikke kun reaktiv flint.

Læs mere