Feltundersøgelser

Isotopsondemålinger

Isotopsondemålinger udføres for at bestemme komprimeringsgraden af indbyggede friktions- og kohæsionsmaterialer i felten. Ved metoden måles det komprimerede materiales vandindhold (i de øverste 5-7cm), samt våddensitet, i dybder på op til 300 mm. På baggrund af vandindholdet og våddensiteten udregnes materialets tørdensitet, der, sammenholdt med en referenceværdi fra enten en vibrationsindstampning eller et standard proctorforsøg, […]

Læs mere

Sandefterfyldningsmetode

Sandefterfyldningsmetoden er en metode til at måle komprimeringsgraden i felten, i materialer hvor isotopsondemålinger ikke er mulige – e.g. flyveaske og forbrændingsslagger. Tørdensiteten bestemmes ved materiale fra felten optages, tørres og vejes til bestemmelse af tørmassen. Hullet hvori materialet optages efterfyldes med sand med kendt lejringsdensitet, hvorpå den forbrugte mængde sand giver hullets volumen. Sammen […]

Læs mere

Bestemmelse af E-modul/bæreevne (Minifaldlodsmåling)

Minifaldlodsmålinger udføres for at bestemme overflademodulet (E-modulet), af både underbund, såvel som ubundne og stabiliserede materialer i felten. Ved minifaldlodsmålinger måles bæreevnen simpelt ved at en kendt dynamisk lastpåvirkning påføres, og den efterfølgende nedsynkning i apparatet registreres. Kendskab til bæreevnen er essentiel i et hvert projekt. Kontrol af underbund danner eksempelvis fundamentet for en korrekt […]

Læs mere

Fundamentskontrol (Vingeforsøg og udgravningskontrol)

Fundamentskontrol udføres for at sikre at der funderes på sætningsfrie aflejringer. Fundamentskontrollen udføres visuelt, og kan, afhængig af aflejringernes karaktér, suppleres med vingeforsøg til bestemmelse af aflejringernes styrke og bæreevne. Vingeforsøg kan dog kun foretages i intakte kohæsionsjordarter, og kan derfor ikke anvendes på fyldmaterialer.   Prøvningsmetode: DGF-Bulletin 14

Læs mere

Kontrol af lermembraner

En Lermembran karakteriseres primært ved en lav permeabillitet (vandgennemtrængelighed). En lav permeabilitet kan indirekte vurderes ud fra materialets egenskaber i form af krav til materialets Lerindhold og Plasticitetsindeks. Der stilles ofte også krav til Kalkindholdet i materialet. For at sikre en korrekt indbygning af Lermaterialet dvs. at man opnår den størst mulige tæthed stilles der […]

Læs mere