Feltundersøgelser

Lette korn

Indholdet af korn i grus som er lettere end 2400 kg/m3 separeres fra prøven. De lette korn holdes op imod den tunge fraktion. Prøvningsmetode: DS 405.4

Læs mere

Forenklet petrografisk beskrivelse

Giver en beskrivelse om de bjergarter som grus eller sand består af. I Beskrivelsen angives oplysninger om bjergarter, mineraler, kornform, belægninger og geologisk klassificering. Prøvningsmetode: DS/EN 932-3

Læs mere

Sigteanalyse

Angiver fordelingen af de forskellige kornstørrelser i grus og sand. Prøvningsmetode: DS/EN 933-1

Læs mere

Kornform

Angiver om kornformen i materialet er overvejende kubisk eller ikke kubisk. Kornformen har indflydelse på bearbejdeligheden af sand eller grus. Prøvningsmetode: DS/EN 933-4

Læs mere

Indhold af skaller

Skaller sorteres fra den grove fraktion af tilslaget. Indholdet af skaller angives som en procentdel af den totale analyserede fraktion. Prøvningsmetode: DS/EN 933-7

Læs mere

Sandækvivalent

En SE-værdi beskriver det relative forhold mellem groft og fint materiale i en materialeprøve, og værdien er et udtryk for materialets filleregenskaber. Generelt giver et højt fillerindhold en lav SE-værdi, og omvendt, et lavt fillerindhold en høj SE-værdi. Prøvningsmetode: DS/EN 933-8

Læs mere

Densitet og absorption

Denne metode anvendes til at bestemme densiteten af sand- og grusmaterialer, både i tør, våd og overflade tør tilstand. Metoden bruges også til at bestemme, hvor meget vand materialet kan absorbere. Prøvningsmetode: DS/EN 1097-6

Læs mere

Tørringssvind (volumenstabilitet)

Metode til undersøgelse af svind i tilslaget, når det udtørres. Tilslaget blandes med cement og vand, hvorefter det placeres i vand. Materialet tørres i varmeskab og udtørringen bestemmes. Prøvningsmetode: DS/EN 1367-4

Læs mere

Frostbestandighed af tilslag

Metoden anvendes til at bestemme frostbestandigheden af tilslag. Tilslaget underkastes en række af frost-varme cyklusser. Efterfølgende undersøges det om tilslaget har taget skade, samt i hvor høj grad. Efter 10 gange undersøges det om tilslaget har taget skade og i hvor høj grad. Prøvningsmetode: DS/EN 1367- 1

Læs mere