Isotopsondemålinger

Isotopsondemålinger udføres for at bestemme komprimeringsgraden af indbyggede friktions- og kohæsionsmaterialer i felten. Ved metoden måles det komprimerede materiales vandindhold (i de øverste 5-7cm), samt våddensitet, i dybder på op til 300 mm. På baggrund af vandindholdet og våddensiteten udregnes materialets tørdensitet, der, sammenholdt med en referenceværdi fra enten en vibrationsindstampning eller et standard proctorforsøg, giver materialets komprimeringsgrad.

 

En fordel ved isotopsondemålinger, modsat sandefterfyldningsmetoden er, at resultatet foreligger med det samme, såfremt referenceværdien er kendt. Dog er metoden uegnet til målinger i flyveaske og forbrændingslagger.

 

Prøvningsmetode: prVI 99-10