VBM Laboratoriet A/S udfører en række kemiske analyser af:
• Overskudsjord
• Forurenet jord
• Slam
• Beton
• Spildevand
• Bassinvand
• Drikkevand
• Udvaskningstest
VBM Laboratoriet A/S tilbyder akkrediteret udtagning af prøver af:
• Drikkevand
• Bassinvand
• Badevand
• Spildevand

VBM Laboratoriet A/S tilbyder også udtagning af prøver i jord og affald samt poreluftsundersøgelser.